hits

Blogg

Sosial dumping - moderne slaveri

Den siste tiden har vi nærmest blitt oversvømmet av reportasjer fra Padborg i Danmark om forholdene ansatte filippinske sjåfører ansatt hos Kurt Beier har levet under. Det er mildt sagt en skandal...

hvem er værstingen i norsk transportbransje?

Bring har vært i hardt vær og blitt angrepet fra mange kanter den siste tiden. T.I.A. Norge har også uttrykt sin misnøye med virksomheten til Bring SK. Men vi har ikke utnevnt Bring til å være den ...

Vil et transportregister løse problemene i Norsk transportbransje?

La oss med en gang si at et transportregister slik som TLF har foreslått vil gi et utmerket bilde av godsets vei fra leverandør til kunde, det vil kunne dokumentere omlastinger, kabotasjekjøri...

Bring saken

Bring skandalen ruller videre. Mange sjåfører og også en del organisasjoner, bl.a. TIA Norge har flere ganger vært ute med kritiske røster mot virksomheten til Bring Slovakia. Men selv om det er B...

Norsk transportbransje er ute av kontroll

Norsk næringsliv klager mange ganger på at næringslivet er overregulert, Det kastes bort mye tid på dokumentasjon sies det. Myndighetene krever stadig mer av næringslivet i form av rapporter og dok...

Hvileplasser...for hvem?

Tungbilsjåfører er pålagt å følge strenge regler for kjøre- og hviletid. Hovedregelen er at førere må ta minimum 45 minutters pause etter 4,5 timers kjøring, de må ta 11 timer sammenhengende d...

Har Norsk veitransport en framtid?

En litt provoserende overskrift kanskje, men det er på høy tid at vi alle setter oss ned og tenker over veitransportens utfordringer. Både person- og godstrafikk står foran store utfordringer og d...

Bompengebelastningen i Norge

Vår Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen er strålende fornøyd og meddeler at bilistene får mer igjen enn de betaler. I følge Samferdselsministeren brukes det nå mer penger på norske veger enn det...

MDG's politikk virker

I en god og beskrivende artikkel beskriver Oslo Handelstands Forening (OHF) situasjonen for småbutikker i Oslo sentrum som svært vanskelig. Det finnes ikke vilje hos byrådet til å legge forholdend...

Sjåførsikkerhet

Ved utviklingen av en ny bil legges det stor vekt på førerens sikkerhet ved ulykker. Førerplassen skal være mest mulig intakt etter en ulykke og føreren beskyttes med sikkerhetsbelte og airbag. Fo...

Forbikjøringforbud for lastebiler?

Skal dette bli forbudt? Fylkestingsrepresentant Siv Jacobsen fra Arbeiderpartiet i  Østfold har lansert et forslag om forbikjøringsforbud for lastebiler på motorveger. Vi lurer på hvor kort...

Blir fremtidens transport elektrisk?

Alle som har kjørt en stund minnes nok lyden av en V8 diesel og strake rør. Det var en del av av miljøet rundt en yrkessjåfør. Grom lyd, svart eksos og lukten av diesel. Det hørte med i en yrk...

Polsk bergingsbil tatt med sommerdekk

De fleste har vel fått med seg historien om det polske vogntoget som havnet i grøfta i Engerdal og som ikke ville betale det et norsk bergingsselskap forlangte for å berge vogntoget. Polakkene valg...

Norsk transportindustris utfordringer

I mer enn 25 år har det vært et politisk mål å spare miljø, veislitasje, utslipp og ulykker ved å flytte mer frakt fra bil til bane- og sjøtransport. En fersk rapport fra Riksrevisjonen sier satsin...

Stengte veier koster millioner av kroner

Det er ikke så lenge siden vi skrev om kostnadene ved stengte veger. Nå har også Transportøkonomisk institutt (TØI) regnet på dette og kommet til samme konklusjon. Riktignok har TØI ...

Bestilleransvar ved ulovlig transport

Alle organisasjonene som jobber innenfor transportbransjen, enten det er NLF, NHO, YTF, NTF, TLF eller vi i T.I.A. Norge, er enige om at noe må gjøres for å stanse ulovlig virksomhet innenfor ...

Trenger vi et transportpoliti i Norge?

I Norge har vi flere etater som skal kontrollere at all transportvirksomhet skjer i henhold til gjeldende regler. Politi, SVV og Arbeidstislynet har sine kontroller. I tillegg er også skattevesenet...

Lærling urettferdig dømt

I april 2016 ble en 19 år gammel lærling sendt ut på en ekstremt glatt E 8. Lærlingen hadde ikke tidligere kjørt på vinterføre og hadde kun 2 dagers opplæring på kjøretøyet som ble brukt. Dette gik...

Arbeidstilsynet med fokus på transportbransjen

Arbeidstilsynet hevder at de siden 2015 har hatt en ekstra innsats rettet mot transportnæringen.  Denne satsingen har fram til nå resultert i tilsammen 184 kontroller av arbeidsforholden...

Historisk satsing på hvileplasser

Det planlegges hvileplasser over hele landet, endelig blir det en utbygging for å gi yrkessjåførene tilgang til nødvendige fasiliteter langs veiene. I følge nasjonal plan for døgnhvileplasser skal ...

Hva mener politikerne?

Det virker som om politikere i mage land har fått øynene opp for at transportbransjen sliter under ulike konkurranseforhold. Noen av politikerne kommer også med mer eller mindre gjennomtenkte forsl...

Hvem har ansvaret?

                                                        &...

Fornuften seiret til slutt

Det er vel mange som har fått med seg den svenske brøytebilen som tillot seg å kjøre inn i Norge for å snu. Belønningen ble mange tusen i gebyr fordi brøytebilen var litt bred og litt tung for nor...

Hvileplasser - for hvem?

Staten har gjennom reglene for kjøre- og hviletid satt strenge grenser for yrkessjåførenes arbeidsdag. Kontrollene er nøye og overtredelser straffes strengt. Det hele handler om tilretteleggelse o...

Lastebilen - en arbeidsplass eller et verktøy?

T.I.A. Norge har en stund argumentert for det syn at vår jobb er å bringe gods eller personer fra A til B. Stedet vi utfører vårt yrke er selvfølgelig veien og vi bruker bil av forskjellig størrels...

Kan vi stille krav til veieier?

T.I.A. Norge betegner konsekvent veien som vår arbeidsplass. Det gjør vi for å plassere ansvar for forutsigbarhet med hensyn til underlagets beskaffenhet der ansvaret etter vår mening hører hjemme....

EU's mobilitetspakke

Samferdselsdepartementet inviterte til et informasjonsmøte med næringen 21. juni 2017. Næringen ble oppfordret til å sende inn skriftlige innspill til departementet. Departementet mottok innspill (...

Ukehvile i lastebilen

En dom i EU domstolen har slått fast at det er ulovlig å avvikle en full ukehvile i lastebilens førerhus. Mange europeiske land har tatt dette på alvor og utfører kontroller og ilegger bøter på ma...

Hva tenker folk med?

I går meldte media om en kollisjon mellom en buss og en lastebil. Mange personer var skadet og lastbilsjåføren satt fastklemt i kjørtøyet. Media var raskt ute med å legge ut dette bildet som vi ...

HVORDAN REDDE NORSK TRANSPORTBRANSJE?

Alle er vel enige om at norsk transportbransje står overfor store utfordringer. Det snakkes om like konkurransevilkår, økt kontrollvirksomhet, økt organisering av sjåfører og bileiere, innføring av...

Tankbilen drev lovlig transportvirksomhet

Når alle kort har kommet på bordet viste det seg at tankbilen som ble stoppet på Svinesund drev en lovlig transportvirksomhet og at våre mistanker om smugling av diesel ikke stemte. Det er bra at d...

Tankbilsaken

I denne bloggen har vi alltid forsøkt å holde oss unna spekulasjoner. Vi har tatt opp mange temaer, men holdt oss til det vi vet. I dag blir det litt annerledes I tankbilsaken tillater vi oss å spe...

Fugleåsen - anarkiets paradis

Mandag 31. oktober klokken 12.00 klippet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen snoren og åpnet en helt ny og stor ny døgnhvileplass for yrkessjåfører langs E6 ved Fugleåsen i Ski kommune, bare få ...

Snøkaos

Det slår liksom aldri feil. Etter et snøfall er aviser fulle av historier om utenlandske vogntog som må berges, og sosiale media er hver eneste gang fulle av mer eller mindre saklige kommentarer ti...

Regjeringsplattformen er klar

Nå er det klart, vi får en trepartiregjering, men det vil fortsatt være en mindretallsregjering som må finne støtte i Stortinget fra sak til sak. Regjeringsplattformen sier likevel noe om hva vi ka...

Tid for kamp

Norsk transportbransje står helt på kanten av stupet, tipper vi utfor, er det kun undergang som venter. T.I.A. Norge kaller tilstandene i bransjen for mafiatilstander, TLF kaller det anarki. Ord er...

Transportmafiaen bygger ut nettverket i Norden

Fra vårt naboland får vi stadig meldinger om at østeuropeiske transportører tyr til stadig nye triks for å senke sine kostnader. At disse triksene fører til lovbrudd bekymrer dem ikke. Mobile verks...

De skjønner jo ingenting

12.1.2017 avholdt NLF en transportkonferanse i Sarpsborg. Deltagere var politikere og representanter fra de forskjellige offentlige etater som vi trodde hadde som mål å legge forholdene til re...

Selge Bring?

NLF har i lang tid argumentert for at staten skal selge Bring, argumentene er mange, kryssubsidiering, og sammenblanding mellom Posten og Bring er det som har gått igjen. Nå har også FrP tatt opp h...

Mafiametoder i transporten

For kort tid siden kunne vi lese om en Latvisk bil som fikk hjullås på Notodden på grunn av ulovlige dekk og dårlig føre. SVV fjernet hjullåsen etter kort tid fordi føret var blitt bedre selv om de...

Forslag til nye kabotasjeregler

Den svenske parlamentarikeren Jens Nilsson fikk for en tid tilbake i oppdrag å lede en utredning for å komme med et forslag til nye kabotasjergler i EU. Forslaget er nå klart for presentasjon i Brü...

Organisert kriminalitet i transportbransjen

Tredjelandskjøring er et stort problem for norsk og svensk transportnæring. Store transportkjøpere som IKEA har satt bort transport Fra Jönköping i Sverige til norske kunder til BRING SK. Dette er ...

Sykkelrundkjøring i oslo

Lan Marie Nguyen Berg og hennes medsammensvorne har kommet med en ny "genial" ide. Nå skal syklistene få egen bane rundt rundkjøringer og forkjørsrett når de skal krysse tverrgatene som går in...

Ufin konkurranse fra utlandet

Utenlandske transportører får gjennomgå på sosiale media. Det er ikke en eneste dag uten diskusjonstråder hvor hovedsaken er utenlandske vogntog som har kjørt av vegen, står fat i motbakker eller h...

Ufin konkurranse fra eget hjemmemarked

Vi har tidligere flere ganger skrevet om like konkurransevilkår. Vi ønsker en sunn og bærekraftig norsk transportbransje, men vi ser jo at den sunne bransjen stadig angripes, ikke bare av uten...

Norsk transport møter ufin konkurranse

Like konkurransevilkår er et uttalt mål som går igjen uansett hvem som uttaler seg om norsk transportbransje. Hva kan vi gjøre for å bedre situasjonen? Det punktet som er enklest å angripe i...

Kabotasje - vår største trussel

EU la fram sitt forslag til ny veipakke i 2017. Samferdselsministeren har uttrykt at han ikke ønsker en liberalisering av kabotasjereglene slik som EU foreslår. Regjeringen har i utgangspunkte...

Yrkessjåfør med yrkesstolthet

En foreløpig statistikk fra Statens Vegvesen viser en gledelig utvikling i antall trafikkdrepte i Norge. Totalt omkom 106 mennesker i trafikken i vårt land i 2017, en nedgang fra 135 i 2016. Dette...

Ressursbruken ved SVV sine kontrollstasjoner

Utenlandske vogntog har satt sitt preg på våre veier. Norske vogntog frakter stadig mindre av det grensekryssende godset. Reglene som kommer fra Brüssel og som via EØS avtalen blir gjeldende i Norg...

Godt Nytt År

2017 går mot slutten og det er tid for et tilbakeblikk og en titt framover. T.I.A. Norge benyttet året 2017 først og fremst til å vise fram at organisasjonen er oppegående. Vi gjorde en Road Trip ...

Sikkerhet på våre veger - vår arbeidsplass.

Vi er meget bekymret for våre medlemmers sikkerhet på sin arbeidsplass - det norske vegnettet. Hvert år er avisene fulle av artikler om vogntog som ikke er utrustet for vinterkjøring og med sjåfør...

Stengte vinterveger - hva koster det samfunnet?

Historien gjentar seg i år også. Det går ikke en dag uten at det rapporteres om stengte veger som følge av ulykke eller kjøretøy som har kjørt seg fast på glatte vinterveger. Dette gir alle transp...

Samfunnsøkonomi - hvor mye er et menneskeliv verdt?

Vi har skrevet om det før, vi syns prioriteringen av vegutbygging / vegvedlikehold er feil her i landet. Vårt inntrykk er at innsparing i kjøretid er viktigere enn å sikre trafikantene på utsatte v...

Like konkurransevilkår

Hver gang det dukker opp nye dokumenter vedrørende transportvirksomheten, enten dokumentene kommer fra vår regjering eller de kommer fra EU i Brüssel, er det en sak som går igjen: Hensikten er å sø...

El-bil framtidens løsning, eller ikke?

Lite har vel skapt tilsvarende engasjement og mer eller mindre seriøse debatter på sosiale media som El-bilen har klart. Det finnes grupper både for El-bil elskere og El-bil hatere og lite tyder på...

Feil prioritering i bruk av vegmilliardene

Norge har i en årrekke latt våre veger forfalle.Utbygging av nye strekninger har ikke holdt tritt med behovet. Etterslepet både når det gjelder utbygging av vegnettet og vedlikehold av eksiste...

Snøen er kommet og historien gjentar seg

Ja nå er det samme visa en gang til. Vinteren har lagt sitt glatte lag på vegene, særlig i nord, men også på noen fjelloverganger i syd. Og det er akkurat det samme hvert år. Biler står på kryss og...

Norsk transport i medias søkelys igjen

Igjen er transport med varebiler kommet i media. Denne gangen er det NRK som i en artikkel slår opp galskapen ved at det ble konstatert at en varebilsjåfør hadde kjørt 1000 km på en dag. 1000 km ...

Syklister, nok en gang

Vi har denne gang valgt å se litt på SVV sine visdomsord hentet fra Del Veien kampanjen; OM «DEL VEIEN»-KAMPANJEN Kilde: Statens vegvesen ■ I gjennomsnitt omkommer en syklist hver mån...

Avgifter fjerner ikke svevestøv

Avisene er igjen fulle av overskrifter om miljøfanatikernes løsninger på dårlig luftkvalitet i Oslo. Diesel er og blir hovedfienden for disse fanatikerne. Selv forrige ukes bevis på at tidligere p...

Valget er over - hva betyr resultatet for oss?

Valgresultatet har gitt Norge en vanskelig regjeringskabal. Vi vet ennå ikke hva slags regjering vi får. Men uansett utfallet av de forskjellige samtaler som finner sted i det politiske miljøet ska...

Vinteren kommer snart

Nå er vi kommet et stykke ut i september og det nærmer seg ubønnhørlig tiden for at temperaturen synker og hvite flak daler ned fra himmelen, men kravene til levering av gods blir ikke mindre selv ...

EU's Veipakke

Endelig foreligger Europakommisjonens forslag til nye regler for vegtransporten. Nå skal forslaget behandles politisk av de forskjellige EU lands delegater og deretter blir det en endelig avs...

Transport uten løyve, uten kjøre- og hviletid, uten YSK og uten overlassgebyr.

Stadig større del av transporten går med små biler med totalvekt under 3,5 tonn, hvorfor? Denne delen av transportvirksomheten kan beskrives som lovløshetens Mekka.  Det stilles overhode ing...

Utbygging av transportårer i Norge

Den sittende regjering har vist en evne til satsing på samferdsel som er unik i Norge. Aldri har det vært satset mer på utbygging av veg og bane. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har med ret...

Hvileplasser og rasteplasser må tilpasses kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Yrkessjåfører som fører kjøretøy omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene blir daglig utsatt for utfordringer med tanke på planlegging av kjøring slik at man rekker fram til egnede plasser for ...

Yrkessjåfør - et lavstatusyrke

Yrkessjåfører er en nødvendighet for alle samfunn, uten yrkessjåføren stopper alt opp. Det finnes ikke en ting i ditt hjem som ikke engang har vært på en yrkesbil. Likevel opplever yrkessjåfører st...

Kabotasje og tredjelandskjøring - hvorfor har det blitt et så stort problem?

Dagens overskrift er formet som et spørsmål, og mange vil nok si at svaret er ganske enkelt. Det skyldes de EU regler som åpner for at alle land skal kunne utføre oppdrag i alle land som er omfatte...

Bro eller tunnel, hva bør vi velge?

Bro eller tunnel, det er et spørsmål som er tema for mange debatter. Særlig er problemene i Oslofjordtunnelen bakgrunn for mange slike debatter. Tidligere i høst gikk et samlet fagmiljø inn for at...

Stress og mas i transportbransjen

Stress og mas har blitt er og mer vanlig i hele samfunnet. Alle har dårlig tid, det sosiale livet har blitt dårligere, for alle lever et liv hvor man kjemper mot klokka. Yrkessjåfører er den gruppe...

TIA Norge en organisasjon av og for yrkessjåfører

Truckers International Association Norge er opptatt av å få kontakt med så mange yrkessjåfører som mulig.  Vi ønsker å ha en god dialog og arbeider for å løse de problemer som yrkessjåfører ø...

Respekt for egen og andres jobb.

Mange yrkessjåfører klager, og med rette, over at de føler at ingen respekterer og verdsetter den jobben som blir gjort. Uten yrkessjåførene vil jo hele samfunnet stoppe opp. Alle er avhengig av a...

Landeveienes riddere

Ja, for en del år siden ble lastebilsjåførene kalt Landeveiens Riddere. Hvorfor det , mon tro? Lastebilsjåfører var dengang som nå godt kjent på veien. De visste hvor farten måtte ned og fors...

Samhold og sjåførmiljø

I dag vil vi skrive noen ord om hvordan det var i TIA's storhetstid, med samhold blandt sjåførene og et godt miljø ved sjåførbord og andre steder sjåfører treffes. I dag er det mer stress enn godt ...

Fasiliteter langs vegen

TIA Norge er ute på en Road Trip og vi har besøkt mange nye og gamle hvileplasser langs vegen. Noen rasteplasser er også oppsøkt for ved selvsyn å sjekke hva som møter sjåfører med et menneskelig b...

EU setter nye begrensninger på dekkutrustning. Støynivå viktigere enn friksjon

Lastebildekks levetid og friksjonsegenskaper på glatt underlag har alltid vært et hett samtaleevne blandt sjåfører og bileiere. Støynivå og dekkenes rullemotstand har ikke vært like mye diskut...

Tredjelandskjøring - ulovligheter og sosial dumping satt i system

TIA Norge har stort fokus på all virksomhet som truer transportnæringen i Norge. I går skrev vi litt om kabotasjeproblematikken.  I dag trekker vi fram tredjelandskjøring, det vil si transpor...

Kabotasje, den størst trusselen mot hele den norske transportbransjen

Kabotasje, hva er det egentlig? Vi legger Statens Vegvesens definisjon til grunn for vår omtale av kabotasje: Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren ...
tianorge

tianorge

40, Larvik

Truckers International Association Norge er en interesseorganisasjon for alle som har eller har hatt vegen som sin arbeidsplass. Vi arbeider for at alle yrkessjåfører og hele den norske transportbransje skal få bedre vilkår

Kategorier

Arkiv