Bompengebelastningen i Norge

Vår Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen er strålende fornøyd og meddeler at bilistene får mer igjen enn de betaler. I følge Samferdselsministeren brukes det nå mer penger på norske veger enn det bilistene samlet sett betaler inn. Vi skal ikke underslå det faktum at Hr. Solvik Olsen har en noe lengre tid på skolebenken enn oss, så vi tror han er i stand til å bruke kalkulatoren korrekt. Men for oss som er ute på vegen og betaler bompenger er ikke inntrykket at bompengebelastningen har gått ned, snarere tvert i mot.

Vi bestemte oss derfor for å kikke litt nærmere på disse utregningene til vår Samferdselsminister.

Han sier blant annet: “I 2013 betalte hver bilist 2.721 kroner i bompenger. Fire år senere er beløpet 2.521 kroner. Hver fører har da fått 200 kroner i bompengereduksjon med Frp i regjering.”

Dette er nok korrekt, men nå er det jo slik at det er ikke bomstasjoner over hele landet. Bomstasjonene er konsentrert i et betydelig mindre geografisk område enn hele Norge. Det betyr, Hr. Solvik Olsen, at bompengebelastningen for oss som kjører i det området hvor bomstasjonene står har fått en betydelig økning og fortsatt betaler vi inn mye mer enn det som brukes på vegbygging i samme område. 

For å understreke vår mening sier Samferdselsministeren videre: “? La meg minne om at bilparken har økt kontinuerlig, slik at innbetalte bompenger per bilist i snitt er lavere i 2017 enn i 2013,”

Vi sier: Helt riktig observert Hr. Samferdselsminister, bilparken øker over hele landet, også der det ikke er bompengeinnkreving. Det å sette opp regnestykker som viser hvor mye som kreves inn i et begrenset geografisk område, for så å fordele tallet på hele landet, er misbruk av statistikk for å forsøke å renvaske valgløfter som ikke er i nærheten av å bli innfridd. Dette er ikke noe annet enn bevisst feilinformasjon fra en minister, og det har vi svært liten sans for. Dessuten, når vi taster inn tallene i vår kalkulator,  virker det som om belastningen er regnet ut i fra en lik belastning fordelt på samtlige biler registrert i Norge. Det er jo ikke sannheten. Tungbilene betaler en mye høyere sats i bomstasjonene enn småbilene gjør, slik at tallene for tungbiler ligger langt høyere pr bil enn det Samferdselsministerens tall viser. Dessuten Tar Samferdselsministeren ikke hensyn til bompengebelastningens geografiske innkrevingsområde. Resultatet blir et statistisk makkverk som ikke er brukbart til noe annet formål enn å prøve å bevisst feilinformere landets bilister.

Ved å frata noen bilistgrupper (El-bilene)  sine helt urettferdige avgiftslettelser og la disse avgiftene gå inn i som ekstrabevilgning for å redusere bompengesatsene for tungbiler, ville avgiftspresset mot en tungt belastet næring bli redusert. 

Hvis det er en villet politikk at vegbygging skal betales av bilistene, burde myndighetene snarest sørge for at utenlandske biler i alle størrelser også betaler sin andel. Det er faktisk statens ansvar å sørge for dette. I dag neglisjeres denne innkrevingen og ekstraregningen veltes over på norske bilister, for vegene blir ikke billigere av at noen slipper unna sin del av regningen.

EN FOR ALLE – ALLE FOR EN

T.I.A. Norge

 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg